Algemene voorwaarden | JMR Sportcentre
Inschrijven

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en duidelijke afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van JMR Sportcentre te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.jmrsportcentre.nl en op te vragen bij de balie van de club. JMR Sportcentre: Daarmee bedoelen we JMR Sportcentre vof en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam JMR Sportcentre
JMR-badge: Dit is jouw toegangsbadge om binnen te kunnen komen bij onze club.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van je inschrijving. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van JMR Sportcentre. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 18 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
Lid/Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. JMR Sportcentre kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de badge is.  Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen JMR Sportcentre en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Je bent welkom om lid te worden bij JMR Sportcentre. Dit kan op de volgende manieren:
  1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.jmrsportcentre.nl); of
  2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier bij de receptie. b. Als je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Als je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan JMR Sportcentre naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. c. Als je lid wordt van JMR Sportcentre, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan JMR Sportcentre besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in de club binnen te komen heb je jouw eigen badge nodig.
 2. Voor alle overeenkomsten afgesloten met derden (Champ, Social Deal) gelden de volgende voorwaarden: aanbieding geldt alleen voor nieuwe leden en het lid mag tijdens de overeenkomst 1 x per dag max. anderhalf uur trainen.

ARTIKEL 3: JMR-badge

 1. De JMR-badge is eigendom van JMR Sportcentre en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de JMR-badge en het lidmaatschap. d. Als je je JMR-badge kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe badge aanvragen bij de receptie van de club. De vervangings-bijdrage voor een nieuwe badge bedraagt €10,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan waarna de badge geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

 ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de club b. Als je lid wordt bij JMR Sportcentre kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm als er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. d. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. e. Als we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. f. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. g. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Als wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. h. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt er geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

 1. JMR Sportcentre geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in bepaalde omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn als we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN

 1. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

 ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE

 1. Als je gaat verhuizen buiten een straal van 15 km van de Gemeente Almelo dan mag je je contract stopzetten. Hiervoor hebben wij wel het bewijs nodig dat je uitgeschreven bent bij de Gemeente Almelo. b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Als je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

 ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Indien het instituut door overmacht moet sluiten, dan geeft dit geen recht op schadevergoeding of extra trainingsuren.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Als je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Als je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. b. Als je een overeenkomst bent aangegaan welke per maand opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. c. Je kunt je overeenkomst opzeggen door het invullen van een uitschrijfformulier op de club. 

ATIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Als je gebruik maakt van onze faciliteiten blijf jezelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. JMR Sportcentre en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.
 3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. JMR Sportcentre stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. JMR Sportcentre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Als je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de receptie.


ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. JMR Sportcentre verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van JMR Sportcentre wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van JMR Sportcentre kun je terugvinden op onze website.
 3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om de club, maken wij gebruik van camera toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Cameratoezicht is beperkt tot de hal en sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met JMR Sportcentre aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en JMR Sportcentre zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club is gevestigd.

 

Versie per januari 2020